Archive

Citizens’ Guides
Քաղաքացիների ուղեցույց


Voter Lists
Procedure for Determining Inaccuracies

Ընտրողների ցուցակները
Դրանց անճշտությունների
վերացման կարգը

Pension Allocation
Պետական կենսաթոշակ
հատկացնելու ընթացակարգը

Social Rights of Disabled
Հաշմանդամների սոցիալական
իրավունքների մասին ուղեցույց

Detainees’ Rights
Ձերբակալվածների իրավունքների
մասին ուղեցույց

Taxpayers Rights During Tax Inspection

Հարկատուների իրավունքները հարկային ստուգման ընթացքում